card
×
Дохиолол хамгаалалтын сисем

Хяналтын станц

  • 8-12 бүсэд хуваах боломжтой
  • 4 хүртэл удирдлагын гар ашиглах боломжтой
  • Долгион, телефон, GSM шугамаар мэдээг дамжуулах
  • 220в тасарсан үед нөөц тэжээлээр ажиллах боломжтой
  • Ажиллах температур-   -300С-+500С

Хүсэлт илгээх